Báo cáo

BÁO CÁO SỐ LIỆU

Từ ngày 01/01/2023 – đến 6/2023

Số lượng truy cập: 100

Số lượng người bán: 1

Số lượng sản phầm: 2

Số lượng giao dịch: 6

Tổng giá trị giao dịch: 6.000.000đ